ផែនការព្យាបាលសម្រាប់បញ្ហាការប្រើប្រាស់ល្បែងស៊ីសង (DE)

16Mar9: ព្រឹក 004: ល្ងាច 00ផែនការព្យាបាលសម្រាប់បញ្ហាការប្រើប្រាស់ល្បែងស៊ីសង (DE)

ពេលវេលា

(ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) ម៉ោង ១១ ៈ ០០ - ១២ ៈ ០០ រសៀល

សេចក្ដីលម្អិតព្រឹត្តិការណ៍

ដើម្បីចុះឈ្មោះសូមចុច ទីនេះ.

រចនាគេហទំព័រ by ការសង្កត់សំឡេងអន្តរកម្ម