ចំនុចប្រសព្វនៃបញ្ហាល្បែងស៊ីសង សាសនា និងខាងវិញ្ញាណ (DE)

26មេសា9: ព្រឹក 004: ល្ងាច 00ចំនុចប្រសព្វនៃបញ្ហាល្បែងស៊ីសង សាសនា និងខាងវិញ្ញាណ (DE)

ពេលវេលា

(ពុធ) ១១ ៈ ០០ ព្រឹក - ១២ ៈ ០០ រសៀល

សេចក្ដីលម្អិតព្រឹត្តិការណ៍

ការបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសដោយផ្ទាល់ដែលនាំមកជូនអ្នកដោយក្រុមប្រឹក្សា Delaware លើបញ្ហាល្បែងស៊ីសង។

ចុះឈ្មោះត្រឹមថ្ងៃទី 19 ខែមេសា តាមរយៈអ៊ីមែល dcgp@dcgp.org ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ (302) 655-3261។

រចនាគេហទំព័រ by ការសង្កត់សំឡេងអន្តរកម្ម