ការបណ្តុះបណ្តាលការលេងល្បែងនៅខោនធី៖ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការវាយតម្លៃ (PM)

21មិថុនា1: ល្ងាច 004: ល្ងាច 00ការបណ្តុះបណ្តាលការលេងល្បែងនៅខោនធី៖ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការវាយតម្លៃ (PM)

ពេលវេលា

(ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) ១២:៣៨ រសៀល - ១២:៣៨ រសៀល

ទីតាំង

Blair ភាពជាដៃគូគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង

3001 Fairway Drive, Suite D, Altoona, PA 16602

សេចក្ដីលម្អិតព្រឹត្តិការណ៍

Blair ភាពជាដៃគូគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង

បង្ហាញការបណ្តុះបណ្តាលតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាស្តីពីល្បែងស៊ីសងបង្ខំនៃរដ្ឋ Pennsylvania, Inc.
“បញ្ហាល្បែងស៊ីសង៖ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការវាយតម្លៃ”

អ្នកបង្ហាញ:

លោក Josh Ercole ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ
ក្រុមប្រឹក្សាស្តីពីការបង្ខិតបង្ខំនៃល្បែងស៊ីសងនៃរដ្ឋ Pennsylvania, Inc.

ការចុះឈ្មោះ:

ដើម្បីចុះឈ្មោះ សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 814-381-0921 ឬអ៊ីមែល sneely@blairdap.org

រចនាគេហទំព័រ by ការសង្កត់សំឡេងអន្តរកម្ម