សន្និសីទសម្ព័ន្ធការពារ Commonwealth ឆ្នាំ 2022

21មិថុនាថ្ងៃទាំងអស់24សន្និសីទសម្ព័ន្ធការពារ Commonwealth ឆ្នាំ 2022

ពេលវេលា

ថ្ងៃទី 21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 24 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 (ពេញមួយថ្ងៃ)(GMT-11:00)

សេចក្ដីលម្អិតព្រឹត្តិការណ៍

សន្និសិទសម្ព័ន្ធការពារ Commonwealth ប្រចាំឆ្នាំលើកទី 32

ថ្ងៃទី ២៣ - ២៤ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០
សណ្ឋាគារ Penn Stater & Conference Center
មហាវិទ្យាល័យរដ្ឋ, PA

 

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត រួមទាំងព័ត៌មានចុះឈ្មោះ សូមចុច ទីនេះ

 

រចនាគេហទំព័រ by ការសង្កត់សំឡេងអន្តរកម្ម
[gtranslate]