ពី Zoomers ទៅ Boomers: ភាពខុសគ្នាជំនាន់នៅក្នុងអាកប្បកិរិយាលេងល្បែង (DE)

12អាច8: ព្រឹក 303: ល្ងាច 15ពី Zoomers ទៅ Boomers: ភាពខុសគ្នាជំនាន់នៅក្នុងអាកប្បកិរិយាលេងល្បែង (DE)

ពេលវេលា

(ថ្ងៃសុក្រ) ៩ ៈ ០០ ព្រឹក - ១២ ៈ ០០ រសៀល

សេចក្ដីលម្អិតព្រឹត្តិការណ៍

ដើម្បីចុះឈ្មោះសូមចុច ទីនេះ.

រចនាគេហទំព័រ by ការសង្កត់សំឡេងអន្តរកម្ម