សន្និសិទជាតិលើកទី 29 របស់ NCPG ស្តីពីបញ្ហាល្បែងស៊ីសង

10បុណ្យណូអែលថ្ងៃទាំងអស់11សន្និសិទជាតិលើកទី 29 របស់ NCPG ស្តីពីបញ្ហាល្បែងស៊ីសង

ពេលវេលា

ថ្ងៃទី 10 ខែកក្កដា (ថ្ងៃសុក្រ) - 11 (ថ្ងៃសៅរ៍)

ទីតាំង

ហ៊ីលតុន កំពង់ផែខាងក្នុង

401 W Pratt St, Baltimore, MD 21201

សេចក្ដីលម្អិតព្រឹត្តិការណ៍

Baltimore, MD :: Hilton Baltimore Inner Harbor

កក្កដា 10-11, 2015

ថ្ងៃទី 8-9 ខែកក្កដា សន្និសិទមុន

សូមចុច ទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ពត៌មានចុះឈ្មោះ និងរបៀបវារៈប្រចាំថ្ងៃ!

រចនាគេហទំព័រ by ការសង្កត់សំឡេងអន្តរកម្ម