សន្និសិទប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិញ្ញាបនប័ត្រ PA

25មេសាថ្ងៃទាំងអស់26សន្និសិទប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិញ្ញាបនប័ត្រ PA

ពេលវេលា

ថ្ងៃទី 25 ខែមេសា (ថ្ងៃច័ន្ទ) - 26 (ថ្ងៃអង្គារ)

សេចក្ដីលម្អិតព្រឹត្តិការណ៍

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិញ្ញាបនប័ត្រ Pennsylvania បង្ហាញ

សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ 2022

 

កាលបរិច្ឆេទ

  • ខែមេសា 25-26, 2022

 

ទីតាំង

  • ហ៊ីលតុន ហារីសប៊ឺក

 

ចុះឈ្មោះ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬដើម្បីចុះឈ្មោះសម្រាប់សន្និសីទនេះ សូមចុច ទីនេះ 

រចនាគេហទំព័រ by ការសង្កត់សំឡេងអន្តរកម្ម