ស្លាយកម្រិតទី 1 – Bethlehem Fall 2016

សូមអរគុណចំពោះការចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបញ្ហាល្បែងបៀរកម្រិត I រដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ 2016 ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងបេថ្លេហិម រដ្ឋ PA ឧបត្ថម្ភដោយ Sands Bethlehem។ ខាងក្រោមនេះជាតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ស្លាយបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់អ្នក។

16.09.07 - កម្រិត I - ថ្ងៃទី I - ការណែនាំ

16.09.08 - កម្រិត I - ថ្ងៃទី II - គ្រួសារ

16.11.02 – កម្រិត I – ថ្ងៃទី III – ចំនួនប្រជាជនពិសេស

16.11.03 – កម្រិត I – ថ្ងៃទី IV – យុទ្ធសាស្ត្រព្យាបាល