តេស្តនៅផ្ទះ

ទីប្រឹក្សាបណ្តុះបណ្តាល
philadelphia-skyline
ការប្រឹក្សា-បញ្ហា-ល្បែង

គោលបំណងរបស់យើង

ក្រុមប្រឹក្សាស្តីពីការបង្ខិតបង្ខំនៃល្បែងស៊ីសងនៃរដ្ឋ Pennsylvania គឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិស្តីពីបញ្ហាល្បែងស៊ីសង។ គោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីល្បែងស៊ីសងដែលបង្ខិតបង្ខំ និងជួយសម្រួលដល់ការបញ្ជូនបន្ត។


ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស

សន្និសិទ NCPG - ថ្ងៃទី 11-12 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2014

ncpg-national-conference-2014

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម…

[otw_is sidebar=otw-sidebar-2]