ការពារ៖ ថ្ងៃទី 6 ខែមីនា ឯកសារចែកសន្និសីទស្តីពីបញ្ហាល្បែងស៊ីសងនៅភីតស៍ប៊ឺក

មាតិកានេះត្រូវបានការពារដោយពាក្យសម្ងាត់។ ដើម្បីមើលវាសូមបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកនៅខាងក្រោម: