ការលេងល្បែងអនឡាញ៖ ការពង្រីក និងប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាមានវិបត្តិ

បង្ហាញដោយ៖ Gregory A. Krausz, MA, CAADC, LPC

សិក្ខាសាលាលើបណ្តាញនេះផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលវិបត្តិ ភាពឯកោ និងភាពអាចរកបានអាចប៉ះពាល់ដល់អាកប្បកិរិយានៃការលេងល្បែងអនឡាញ។ ការផ្តោតសំខាន់គឺលើសារៈសំខាន់នៃការដោះស្រាយភាពតានតឹងដែលជារឿយៗត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិបត្តិ ដោយផ្តល់ជូននូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម រួមទាំងការព្យាបាលតាមទូរស័ព្ទ និងការបង្កើតវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចបាននូវការតភ្ជាប់ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជន។