ការផ្តល់ជំនួយ

មិនថាអ្នកកំពុងផ្តល់ជំនួយក្នុងផ្នែកនៃការបង្ការ ឬការព្យាបាល ឬក្នុងនាមអ្នកជាទីស្រឡាញ់ក្តី យើងសង្ឃឹមថាធនធានទាំងនេះនឹងមានប្រយោជន៍។