ការដកខ្លួនចេញ

ការដកខ្លួនចេញគឺជាដំណើរការដែលអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សម្នាក់ស្នើសុំឱ្យដកចេញពីសកម្មភាពល្បែងស៊ីសងស្របច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ។ បុគ្គលដែលចុះឈ្មោះក្នុងការដកខ្លួនចេញត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រមូលប្រាក់ឈ្នះ យកមកវិញនូវការខាតបង់ ឬទទួលយកអំណោយ ឬសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ ឬវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងទៀតពីគ្រឹះស្ថាន ឬអង្គការដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយ។

នៅរដ្ឋ Pennsylvania មានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ការដកខ្លួនចេញពីល្បែងដែលមាន។ សូមពិនិត្យមើលកម្មវិធីខាងក្រោម ហើយជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអាចមានប្រយោជន៍បំផុត។

កម្មវិធីដកខ្លួនចេញមាននៅក្នុង PA

ទស្សនា PA Gaming Control Board សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖